ﺳﯾم ﺑﮑﺳل طﻧﺎب ﻓوﻻدی از ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗن ﺳﯾم، ﻻﯾﮫ ﺳﯾم و ﻣﻐزی ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود.اﯾن ﻣﺣﺻول ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ در ﺟﺎی ﺧﺷﮏ و ﺳرﭘوﺷﯾده ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد.ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﺳﯾم ﺑﮑﺳل از روی ﻗرﻗره ﯾﺎ ﮐﻼف ﺑﺎﯾد دﻗت زﯾﺎدی داﺷت زﯾرا از ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ از ﮔره ﺧوردن و آﺳﯾب دﯾدن آن ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود. ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﻧواع ﻣﻐزی ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از دو ﻧوع ﻣﻐزی اﻟﯾﺎﻓﯽ و ﻓوﻻدی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردد و ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد ﻣورد ﻧظر ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐﺷﺷﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود.ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺳﯾم ﺑﮑﺳل از ﺳﮫ ﻧوعﻣﺎده اوﻟﯾﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮔردد
ﻣﻔﺗول ﻓوﻻدی ﺑدون روﮐش ﯾﺎ ﻏﯾر ﮔﺎﻟواﻧﯾزه
ﻣﻔﺗول ﻓوﻻدی ﮔﺎﻟواﻧﯾزه
ﻣﻔﺗول ﻓوﻻدی اﺳﺗﯾﻧﻠس اﺳﺗﯾل
طﻧﺎﺑﮭﺎی ﻓوﻻدی از ﻧظر ﻧوع ﺗﺎب ﺑﮫ دو ﻧوع ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﻟﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ از 4ﻧوع ﺑﺎﻓت ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد: 1- ﺑﺎﻓت ﺳﯾل، 2- ﺑﺎﻓت وارﯾﻧﮕﺗون، 3- ﺑﺎﻓت ﻓﯾﻠر و 4- ﺑﺎﻓت اﺳﺗﺎﻧدارد

 

ﭼﯾدﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای اﻧواع ﺳﯾم ﺑﮑﺳل وﺟود دارد اﻣﺎ ﻣوارد ﻣطرح ﺷده در ﺷﮑل زﯾر ﺗوان آن ھﺎ را ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎ ﯾﮑﺳﺎن ﺑوده و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ دﻗت ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود

ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎی6*19 ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ ھﺎی ﻓوﻻدی وﮐﻧﻔﯽ
ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎی 19*7 ﻧﺗﺎب
ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎی 6*37 ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ ھﺎی ﻓوﻻدی و ﮐﻧﻔﯽ
ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎی 35*7ﻧﺗﺎب ﭘوﺳت ﻣﺎری
ﺳﯾم ﺑﮑﺳل ھﺎی8*19 ھﺷت رﺷﺗﮫ ﻣﻐز ﮐﻧﻔﯽ و ﻓوﻻدی
ﺳﯾم ﺑﮑﺳل 6*12ﺑﺳﯾﺎر ﻧرم و ﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎف ﺑرای ﺗﻧﺎژ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن