انجام خدمات گمرکی در کلیه مبادی گمرکی

ترخیص کالا ،اخذ کلیه مجوزها ،استانداردهای گمرکی و پیگیری اسناد در گمرک ایران در سریعترین زمان ممکن به مشتریان عزیز می باشد.

خدمات بازرگانی